W tym formularzu możesz złożyć formalne zlecenie wykonania przeze mnie w ramach działalności gospodarczej prowadzonej pod firmą "BUS Zbigniew Sarata" NIP 123-003-09-62, REGON 012675792 z siedzibą w Warszawie, 02-792 ul. Lanciego Franciszka Marii 9b produktów w następujących technologiach informatycznych:
 • Programu komputerowego opartego o dotnet,
 • Statycznej strony internetowej,
 • Portalu internetowego przetwarzającego zawartości baz danych,
 • Aplikacji mobilnej w technologii phonegap,
 • Algorytmu w postaci graficznej w standardzie UML.
Proszę zapoznaj się z reguaminem:
 1. Przed złożeniem zlecenia konieczne jest uzgodnienie ze mną drogą mailową warunków takich jak oczekiwana funkcjonalność, termin i koszt wykonania. Rozpocznij od skontaktowania się ze mną za pomocą formularza, którego adres jest podany w stopce.
 2. Wynagrodzenie oznacza kwotę brutto i zawiera podatek VAT w wysokości 23%.
 3. Masz prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów pod warunkiem, że nie wyraziłeś zgody na rozpoczęcie przeze mnie pracy przed upływem tego terminu.
 4. W razie odstąpienia przez Ciebie od umowy przed upływem 30 dni od złożenia zlecenia zostanie Ci zwrócona kwota proporcjonalna do planowanego terminu zakończenia prac pomniejszona o obciążającą mnie prowizję operatora Przelewy24 - 1,9%.
 5. W razie rozbieżności pomiędzy uzgodnionymi wcześniej warunkami a treścią tego zlecenia wpłacona kwota również podlega zwrotowi po zmniejszeniu o obciążającą mnie prowizję operatora.
 6. Zwrot nastąpi bez zbędnej zwłoki po podaniu przez Ciebie numeru rachunku bankowego na który mają być przelane pieniądze.
 7. Odstąpienie przez Ciebie od umowy po upływie 30 dni nie stanowi podstawy do żądania zwrotu wpłaconych pieniędzy.
 8. W razie opóźnienia zakończenia zlecenia przysługuje Ci zwrot części wpłaconego wynagrodzenia proporcjonalny do stosunku czasu opóźnienia względem planowanego czasu realizacji zlecenia. Wysokość zwrotu nie przekroczy wysokości wpłaconej kwoty.
 9. Po zakończeniu przeze mnie zlecenia otrzymasz na swój adres email fakturę VAT.
 10. W ciągu trzech miesięcy od wystawienia faktury będę bezpłatnie usuwał wady produktu polegające na odstępstwach od uzgodnionej funkcjonalności.
 11. Reklamacje zawierające opis problemu powinny być zgłaszane mailowo na adres używany przeze mnie do ustalenia warunków wykonania zlecenia. Odpowiedź będzie udzielana bez zbędnej zwłoki.
 12. Ewentualne zmiany funkcjonalności zgłoszone po rozpoczęciu pracy oznaczają rozpoczęcie nowego zlecenia, co wiąże się uzgodnieniem nowych warunków.
 13. Spory, o ile nie da się rozwiązać polubownie będą rozstrzyane przez sąd właścicwy dla siedziby firmy BUS.

Jeżeli nie akceptujesz powyższego regunaminu - nie składaj zlecenia! Poszukaj innego wykonawcy.